Práce

Práce ve stavebnictví

Zaměřuji se především na problematiku stavební fyziky (teplo, vlhkost, energie) v návaznosti na obálku budovy (střechy, fasády, okna, dveře, LOP, apod.)

Skanska a.s. - specialista na tepelnou techniku

Od roku 2012 až doposud pracuji pro společnost Skanska a.s., Oblast LOP, kde se zaměřuji na:

 • tepelně technické výpočty - pomocí metody konečných prvků řeším tepelná pole v rámci konstrukcí LOP
 • posouzení konstrukcí - pomocí tepelně technických výpočtů posuzuji konstrukce LOP
 • optimalizace konstrukcí - provádím optimalizace konstrukcí v závislosti na tepelně technických požadavcích a finančních možnostech investora

Podílel jsem se na tepelně technickém návrhu a posouzení lehkého obvodového pláště následujících staveb: Malmö Live, Malmö Kontor, Biomedica Stockholm (všechny ve Švédsku), Statoil Bergen (Norsko), Generation Park, Atrium II, Kapelanka Krakow (všechny v Polsku), City Green Court (Rumunsko), IQ Tower Ostrava, rekonstrukce ČVUT FSv budova A, CESEB a CEITEC Brno, Autocentrum Klokočka, Forum Karlín, UCEEB ČVUT, Riverview Praha, Aviatika Praha, Corso Court Karlin, rekonstrukce ČVUT Monoblok, Five Praha, Palác Národní a mnoho dalších.

Oceněné stavby:

Malmö Live: Stavba roku 2016 a Fasáda roku 2016 ve Švédsku, (Tepelně technický návrh a posouzení LOP, projekční návrh keramiky umístěné na fasádě)
Aviatika Praha: 1. místo - Nové administrativní centrum Best of Realty 2015, Vítěz - Best Office Development, Developer of the year a ESSA Green Developer of the Year 2015 CIJ Awards, Vítěz Stavba roku 2016 Central and Eastern Europe, Office development of the Year 2016 a Central and Eastern European Real Estate Quality Awards (CEEQA), (Tepelně technický návrh a posouzení LOP).
Corso Court: Vítěz - The ESSA Leading Green Building of the Year 2015 CIJ Awards a Vítěz - RealGreen Building of the year 2016, CEEQA, (Tepelně technický návrh a posouzení LOP)
CEITEC Brno: Stavba roku 2014 v ČR, (Tepelně technický návrh a posouzení LOP)
Riverview Praha: 2. místo - Nové administrativní centrum Best of Realty 2015, , (Tepelně technický návrh a posouzení LOP a výplní stavebních otvorů)

OSVČ

Od roku 2009 až doposud podnikám jako OSVČ. Specializuji se na následující oblasti:

 • odborné posudky - posouzení staveních konstrukcí z hlediska stavební fyziky - tepelné techniky (především střechy, lehké obvodové pláště, výplně otvorů, obvodové stěny včetně zateplení).
 • odborné studie - optimalizace a návratnost nákladů do zlepšení energetické náročnosti budovy
 • průkazy energetické náročnosti budovy - v současnosti téměř neprovádím, neboť tento dokument změnou vyhlášky č.78/2013 Sb. postrádá smysl, respektive jeho vypovídající hodnota se blíží k nule
 • projektová dokumentace - zpracovávám drobnou projektovou dokumentaci pro stavební řízení i pro realizaci stavby
 • poradenská a konzultační činnost - radím v souvislosti s rekonstrukcemi, studiemi týkajících se obálky budovy a stavební fyziky - tepelné techniky
 • školení - provádím školení pro firmy i pro výzkumné pracovníky z vysokých škol
 • recenze - píši recenze k dizertačním, diplomovým i bakalářským pracím a k odborným i vědeckým článkům
 • WUFI software - společně s Fraunhofer Institutem fur Bauphysik se podílím na vývoji a distribuci softwaru WUFI v České a Slovenské republice - více www.wufi.cz

Mezi mé klienty patří:

PKI s.r.o. (Ing. Pavel Kotas), Central Group a.s., VUT v Brně, Vysoká škola Báňská, Fakultní nemocnice Olomouc, Contractis, s.r.o., BD Javor, BD u Děkanky 61, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc, doc. Šárka Šilarová, CSc. a mnoho dalších …

Výzkum

Ve výzkumu se specializuji na transportní jevy (šíření tepla a vlhkosti) skrze stavební materiály a optimalizaci obalových konstrukcí budov z hlediska energetické náročnosti budov a hygienických požadavků člověka.

Od roku 2004 do roku 2009 jsem působil na Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, kde jsem se zaměřoval pod vedením Doc. Ing. Šárky Šilarové, CSc. na tyto oblasti:

 • šíření vlhkosti a tepla ve stavebních materiálech
 • měření difúzních vlastností výrobků s velkým difúzním odporem (parozábrany, hydroizolace)
 • optimalizace střešních plášťů z hlediska šíření vlhkosti a tepla

V roce 2007 jsem působil jako vědecký asistent v oddělení Hygrothermik ve Fraunhofer Institute fur Bauphysik (IPB) v Německu, kde jsem se pod vedením Dr. Hartwiga M. Künzela zaměřoval na následující oblasti:

 • šíření vlhkosti a tepla ve stavebních materiálech
 • numerické simulace šíření tepla a vlhkosti v obvodových stěnách
 • optimalizace obalových konstrukcí budov z hlediska šíření vlhkosti, tepla (energie), hodnocení pro soukromé investory

Poznámka: Dr. Hartwig M. Künzel je výzkumný pracovník, jehož práce ovlivnila obor stavební fyziky - tepelné techniky po celém světě. V roce 1995 úspěšně obhájil svoji disertační práci "Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components One- and two-dimensional calculation using simple parameters", která je jednou z nejcitovanějších prací v oboru. Na základě této práce byl vytvořen funkční numerický model kombinovaného šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích, který tvoří jádro komerčního softwaru WUFI, který se úspěšně prodává po celém světě.

V roce 2008 jsem působil jako vědecký asistent v Laboratořích Building Envelope Laboratory, Faculty of Engineering and Computer Science, Concordia University v Kanadě. Pod vedením Dr. Dominique Derome jsem se zaměřoval na:

 • šíření vlhkosti a tepla ve stavebních materiálech
 • měření šíření vlhkosti konstrukcí ve velkoformátových vzorcích
 • optimalizace lehkých dřevěných konstrukcí z hlediska šíření vlhkosti a tepla pro teplé klimatické pásmo

Poznámka: Dr. Dominique Derome je jednou z předních výzkumných pracovníků ve světě zabývajících se šířením vlhkosti ve dřevě. V současné době vede tým vědců v ETH Zürich.

Úspěchy ve výzkumu:

 • Historicky první doktorand na katedře Konstrukcí pozemních staveb, FSv, ČVUT v Praze, kterému se podařilo publikovat v mezinárodním impaktovaném časopise
 • Úspěšné obhájení disertační práce s názvem "Moisture Transport in Compact Flat Roofs"
 • Úspěšné řešení třech doktorských grantových projektů (1xFRVŠ, 2xIGS)
 • Absolvování dvou zahraničních studijně pracovních stáží na prestižních výzkumných ústavech v Německu a Kanadě

Stránka vytvořena 12/1/2012; poslední změna 09/06/2016
Odkazy:

publikace


životopis


přihlásit se


Odkazy jinam: